گالری

آموزش نحوه بستن آتل کوتاه دست فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت اورژانسی(با یا بدون چسب ولکرو(نوار نری و مادگی)) چپ و راست

آموزش نحوه بستن آتل کوتاه پای فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت اورژانسی(با یا بدون چسب ولکرو(نوار نری و مادگی))

آموزش نحوه بستن آتل بلند پا و اتل بلند زانوی فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت اورژانسی(با یا بدون چسب ولکرو(نوار نری و مادگی))

آموزش نحوه بستن آتل بلند دست فومی آناتومیک یکبار مصرف موقت اورژانسی(با یا بدون چسب ولکرو(نوار نری و مادگی)) چپ و راست